MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

Regulamin Konkursu DEBIUTY 2022


Konkurs DEBIUTY 2022
Pobierz regulamin Konkursu DEBIUTY 2022

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1) Rozwój formuły Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” przez rozszerzenie palety mediów twórczych o inne, oprócz lnu, tworzywa tekstylne pochodzenia naturalnego (roślinne lub zwierzęce).
2) Nawiązanie do tradycji tkactwa, w tym do historii tkactwa lniarskiego w Krośnie i w regionie Karpat.
3) Eksponowanie w Polsce i na świecie dzieł sztuki współczesnej powstałych na bazie włókien naturalnych.
4) Organizacja wydarzeń towarzyszących: sympozjów artystów, konferencji naukowych, wystaw.
5) Rozwój, należącej do Muzeum Rzemiosła w Krośnie, unikatowej kolekcji tkaniny artystycznej.
6) Promocja tkaniny artystycznej w Polsce i na świecie.
7) Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie premierowo w Krośnie. Następnie planuje się jej eksponowanie poprzez formułę wystawy wędrującej w Polsce i za granicą – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Euroregionu Karpackiego (Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia). Wynika to ze wspólnoty tradycji historycznych w dziedzinie tkactwa oraz poczucia wspólnej tożsamości w obszarze szeroko pojętego dziedzictwa krajów Euroregionu Karpackiego. Fakt ten nie wyklucza jednak eksponowania różnorodności kulturowej i tradycji tkackich innych krajów świata wynikających ze stosowania włókien naturalnych. Założenia merytoryczne wystawy zostały oparte na doświadczeniach Biennale Małych Form Tkackich prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler, która sprawuje funkcję doradcy artystycznego Biennale. Ponadto są one kontynuacją doświadczeń dziesięciu edycji Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” organizowanego przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie w latach 2000-2010.
8) Konkurs DEBIUTY odbywa się w ramach Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”. Skierowany jest do studentów ostatnich roczników studiów polskich uczelni artystycznych oraz wydziałów sztuki innych polskich uczelni oraz do absolwentów tychże uczelni (rok po ukończeniu studiów). W Konkursie DEBIUTY można wziąć udział tylko raz.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

1) 11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” - Konkurs DEBIUTY 2022 zwane będzie dalej dla potrzeb niniejszego regulaminu „Konkurs DEBIUTY 2022”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie zwane będzie “Organizatorem” a artyści biorący udział w Biennale zwani będą  „Uczestnikami Konkursu DEBIUTY”.
2) Językami obowiązującymi w Konkursie DEBIUTY 2022 są: polski i angielski.
3) Uczestnik Konkursu DEBIUTY może zgłosić maksymalnie 2 prace (nie dotyczy dyptyków, tryptyków, cykli, które traktowane będą jako jedna praca).
4) Prace muszą zawierać minimum 75% dowolnych tekstylnych tworzyw naturalnych, z obowiązkowym komponentem medium lnianego. Wymiary prac nie mogą być mniejsze niż 25x25x25 cm i większe niż 60x60x60 cm, waga:  maksimum 3 kg, technika jest prac dowolna.
5) Prace powinny stanowić własność Uczestnika Konkursu DEBIUTY, muszą być przez niego wykonane i przystosowane do ekspozycji. Każda praca powinna być podpisana i opisana na rewersie.
6) Artyści zamierzający wziąć udział w Konkursie DEBIUTY 2022 zobowiązani są nadesłać do 13.05.2022 r.  następujące dokumenty zgłoszeniowe:
   A)  Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA  zawierającą akceptację niniejszego regulaminu,
   B)  Dobrej jakości KOLOROWE FOTOGRAFIE PRAC (13x18 cm). W przypadku fotografii cyfrowej   
         Organizator zaleca stosowanie rozdzielczości minimum 300 dpi,
   C)  Nośnik CD  z FOTOGRAFIAMI w wersji elektronicznej - pliki w formacie JPG, rozdzielczość 300 dpi.
Dopuszczalne jest przesłanie fotografii pocztą elektroniczną, należy jednak zachować obowiązującą  rozdzielczość i duży format plików.
7) Udział w Konkursie DEBIUTY 2022 jest bezpłatny.
8) Przyjmowane będą jedynie czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty uczestnictwa. Nazwy szkół, pracowni, warsztatów artystycznych, tytuły wystaw, konkursów prosimy podawać w „języku oryginału”. Organizator zwraca uwagę na konieczność zadeklarowania wartości pracy w  walucie PLN lub w walucie EURO.
9) Niedostarczenie fotografii prac w ustalonym terminie skutkować będzie nieumieszczeniem ich w katalogu.
10) Każdy Uczestnik Konkursu DEBIUTY otrzyma do 15.06.2022 r. listowne, elektroniczne lub telefoniczne powiadomienie dotyczące kwalifikacji prac do Biennale. Kwalifikacji dokona Jury na podstawie nadesłanych dokumentów zgłoszeniowych i fotografii prac. Kwalifikacja stanowić będzie wstępny etap poddania prac ocenie Jurorów.
11) Ostateczny termin przyjmowania prac w siedzibie Organizatora ustala się na dzień 15.07.2022 r. Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
12) Uczestnik Konkursu DEBIUTY, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe oraz nadesłanych fotografii utworów na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dzieła jakąkolwiek techniką; b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, c) użyczenie, najem, dzierżawa; d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, e) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; f) publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, w celach związanych z organizacją i promocją Biennale, Konkursu DEBIUTY 2022 oraz Organizatora.
13) Z każdym Uczestnikiem Konkursu DEBIUTY, który przekaże swoją pracę w darze dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie, zostanie zawarta umowa darowizny wraz z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na rzecz Muzeum Rzemiosła w Krośnie na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dzieła jakąkolwiek techniką; b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie do obrotu, c) użyczenie, najem, dzierżawa; d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, e) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; f) publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet.
14) Wymieniona pkt. 13 niniejszego regulaminu umowa darowizny zostanie zawarta nie wcześniej niż w roku kolejnej edycji wydarzenia – po zakończeniu wystaw wędrujących bieżącej edycji. Wówczas nastąpi włączenie pracy do kolekcji  muzealnej, a każdy darczyńca otrzyma podziękowanie wraz z kalendarium wystaw.
15) Koszty nadesłania prac na Konkurs DEBIUTY 2022 ponosi Uczestnik, natomiast koszty odesłania - Organizator. Ze względu na prezentacje wystawy przez okres 1 roku, Organizator będzie odsyłał prace na początku roku, w którym przypada kolejna edycja Biennale (2024). W szczególnych okolicznościach, na życzenie Uczestnika Konkursu DEBIUTY, praca może być odesłana wcześniej. Jeżeli Uczestnik Konkursu DEBIUTY nie odbierze odsyłanej pracy, wówczas poniesie koszty ponownego jej wysłania.
16)  Podczas trwania Biennale - Konkursu DEBIUTY 2022 (cykl dwuletni) Uczestnik Konkursu DEBIUTY 2022 zobowiązuje się powiadomić Organizatora o zmianie adresu wysyłki.
17) Organizator deklaruje możliwość bezpłatnego wypożyczenia pracy na prośbę Uczestnika Konkursu Debiuty związaną z Jego udziałem w innych wystawach.
18) Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.
19) Wystawa będzie prezentacją dzieł Uczestników Biennale oraz Konkursu DEBIUTY 2022. Premiera wystawy będzie miała miejsce 20.08.2022r. w Galerii BWA w Krośnie, a następnie do początku 2024 roku planowane są, w myśl założeń programowych Biennale, kolejne jej prezentacje. O godzinie krośnieńskiego wernisażu Uczestnicy Konkursu DEBIUTY zostaną  powiadomieni osobnym zaproszeniem.
20) Przed premierą wystawy odbędzie się posiedzenie Jury. Ocenie zostaną poddane prace, które otrzymały pozytywną wstępną kwalifikację – patrz pkt. 10. niniejszego regulaminu.  Jury przyzna  Nagrodę „Z krosna do Krosna” DEBIUTY 2022. Nagroda ma charakter honorowy i formę statuetki. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagrody a także przyjęcia innych form wyróżnienia prac i Uczestników Konkursu DEBIUTY. Prace, które nie spełniają wymogów pkt. 4. niniejszego Regulaminu zostaną przez Jury wyłączone z konkursu, lecz wezmą udział w wystawach. Werdykt Jury ogłoszony zostanie podczas wernisażu (20.08.2022). Laureat Konkursu DEBIUTY 2022 zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury. Ze względów niezależnych od Organizatora posiedzenie Jury odbędzie się trzy dni przed wernisażem.
21) Każdy Uczestnik Konkursu DEBIUTY otrzyma bezpłatnie katalog. Katalogi, które nie zostaną odebrane w dniu wernisażu będą rozsyłane pocztą. Po zakończeniu ostatniej wystawy każdy Uczestnik Konkursu DEBIUTY otrzyma kalendarium wystaw.
22) Z Uczestnikiem Konkursu DEBIUTY, który przekaże swoją pracę/ prace w darze  zostanie zawarta umowa darowizny na rzecz Muzeum Rzemiosła.
23) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy RP z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, służąca stosowaniu w/w rozporządzenia UE (Dz.U. 2018 poz. 1000).
24) Podpisanie i odesłanie karty zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu DEBIUTY jest uważane przez Organizatora za akceptację
i zobowiązanie się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.

Adres Organizatora:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Józefa Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
tel. (13) 432 41 88
e–mail: len@muzeumrzemiosla.pl
Storna internetowa Organizatora: www.muzeumrzemiosla.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
iod.muzeum.krosno@gmail.com
 
Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Partnerem w realizacji wystawy premierowej jest Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.